Veilige School

Veilige School

Binnen de scholen van het Tabor College is veiligheid van groot belang. Leerlingen en medewerkers moeten zich tijdens hun werken op de scholen veilig kunnen voelen. Deze veiligheid betreft zowel fysieke als sociale veiligheid.

Op d’Ampte krijgen alle leerlingen van de onderbouw KIC (Kracht in Controle)-lessen. Tijdens deze lessen leer je vaardigheden om je handig te gedragen. Je leert hoe je met respect, op een veilige en verantwoordelijke manier met elkaar kunt omgaan. Ook leer je hoe je om kunt gaan met onhandig gedrag. In de bovenbouw krijgen leerlingen ook KIC-lessen. Dan gaat het om Kracht in Communicatie op de werkvloer.

Hoe werken wij aan een veilige omgeving?

Naast de KIC-lessen doen we natuurlijk nog meer op school om leerlingen te laten leren en leven in een veilige omgeving. Zo werken wij bijvoorbeeld nauw samen met het jongerenwerk en het project Schoolmaatjes. 

Handig Gedrag en gezamenlijke afspraken

Het allerbelangrijkste is echter dat iedereen zich houdt aan de afspraken rondom Handig Gedrag en dat we elkaar daarop aanspreken. Handig Gedrag geldt voor iedereen. Naast ons pedagogisch concept, de coachgesprekken, het pestprotocol, de KIC-lessen, de afspraken rondom Handig Gedrag, de samenwerking met het Jongerenwerk zijn er ook in het leerlingenstatuut van Tabor College afspraken vastgelegd rondom een veilige leer, en leefomgeving voor de leerling.

Convenant Veilige School

Het Tabor College is ook één van de ondertekenaars van het Convenant Veilige School West-Friesland. Dit convenant is afgesloten met de Westfriese gemeenten, de politie en de schoolbesturen VO in West-Friesland. In dit document staat beschreven wat de rol van de gemeenten, de politie, de scholen en het jongerenwerk is rondom veiligheid. Er zijn eenduidige en sluitende afspraken gemaakt ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en het creëren van een (sociaal) veilig klimaat in en om de scholen. Bij het Veiligheidsconvenant hoort ook het Handelingsprotocol Veilige School. Het protocol bevat afspraken en handreikingen ten aanzien van het omgaan met geweld, intimideren, schelden, drugs, vernieling, diefstal, wapenbezit, vuurwerk en schoolverzuim. Het protocol geeft tevens aan welke stappen er gezet kunnen worden bij het afhandelen van grensoverschrijdend gedrag.

  • Bij het plegen van een strafbaar feit, wordt te allen tijde melding c.q. aangifte gedaan in de geest van dit Handelingsprotocol. Bij het vermoeden van crimineel gedrag kan contact gelegd worden met de politie.
  • Samen met de politie en de gemeente worden diverse projecten georganiseerd, zoals fiets- en bromfietscontroles, surveillance op en rondom school en kluisjescontroles. Ook kan er in overleg met de ouders besloten worden om in bepaald egevallen Bureau Halt in te schakelen.
  • Daarnaast heeft de school een protocol tegen (digi-)pesten.
  • De gemeenten, politie en de scholen werken goed samen met betrekking tot de ‘Veilige school’. Zo is er onder andere een regionale werkgroep ‘Convenant Veilige school’ actief. De directeur van de school maakt onderdeel uit van deze werkgroep. Eén van de initiatieven van deze werkgroep is de organisatie van een digitaal spreekuur rondom onderwerpen die te maken hebben met jeugd en veiligheid.
  • Samen met ons pedagogisch concept Handig Gedrag dragen de acties rondom het veiligheidsconvenant en het Handelingsprotocol Veilige School bij aan een prettig school waarbij onze kernwaarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid leidend zijn.

De directeur van de school maakt onderdeel uit van de regionale werkgroep Convenant Veilige school. Eén van de initiatieven van deze werkgroep is de organisatie van een digitaal spreekuur rondom onderwerpen die te maken hebben met jeugd en veiligheid.

Tevredenheidsonderzoek

Jaarlijks onderzoeken wij in het tevredenheidsonderzoek hoe veilig leerlingen zich op onze school voelen. In 2023 gaven leerlingen Tabor d’Ampte voor veiligheid de volgende rapportcijfers. 
  • vmbo-b: 9.0 (vergelijkbare scholen: 8,8)
  • vmbo-k: 9,1 (vergelijkbare scholen: 9,0)
  • vmbo-g/t: 9,4 (vergelijkbare scholen: 9,1)
 
 (bron: Scholen op de kaart)

Samen verantwoordelijk

Elke leerling, elke medewerker en elke ouder heeft een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om het thema veiligheid. Samen zorgen we voor een veilige en prettige leer,- werk,- en leefomgeving, zodat voor elk kind geldt: ik vind het fijn om met elkaar op d’Ampte te zijn.

 

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?