Kennisbank

Sociaal-emotionele begeleiding

Naast het begeleiden bij het leren, vinden we het ook belangrijk dat je lekker in je vel zit. Soms loopt het allemaal niet zoals je zou willen en heb je een extra steuntje nodig. Jouw coach kan je hierbij helpen. We hebben op d’Ampte volop mogelijkheden om te zorgen dat je je weer prettig voelt.

TOP-voorziening

Op d’Ampte is er een TOP-voorziening (Tijdelijke Ondersteuning bij Problemen). Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen van deze speciale voorziening gebruik maken. In een aparte ruimte kunnen de leerlingen op wisselende momenten worden ondersteund. Zij kunnen hier gewoon doorgaan met de leerstof van de verschillende vakken. Het soort begeleiding is afhankelijk van de leerling en het probleem. De leerlingen worden begeleid door een pedagogisch medewerker, teambegeleider en de orthopedagoog. De ondersteuning van een TOP-leerling kan bestaan uit:

  • Het structureren en plannen van huiswerk en toetsen.
  • Het maken (of inhalen) van toetsen op een rustige plek.
  • Het bewust worden van eigen gedrag en het effect daarvan op anderen.
  • Het veranderen van eigen gedrag na bewustwording hiervan.
  • Het juist noteren van het huiswerk en het maken hiervan.

KIC+ training

KIC+ training waarbij je leert om weerbaarder te worden. Jongeren wordt geleerd dat je in een bedreigende situatie er niet meteen op los slaat, of helemaal verslagen afdruipt. De onderwerpen die in de training aan de orde komen, zijn zelfinzicht, zelfregulering, motivatie, inzicht in de ander en omgang met de ander. Hierop voortbouwend is het mogelijk aandacht te hebben voor de thema’s veiligheid, integriteit, assertiviteit, communicatie en het vinden van een eigen weg (innerlijk kompas), dat met anderen verbindt en richting geeft (solidariteit). Het onderwerp solidariteit vervult een belangrijke functie en heeft een direct verband met een sterker ontwikkeld besef van waarden, normen en omgangsvormen. In overleg met je coach kun je je aanmelden voor deze training.

KIC-actief

Ook bij de KIC-actief training leer je weerbaarder te worden en je emoties beter onder controle te krijgen. Bij deze training wordt veel gebruik gemaakt van fysieke (lichamelijke) oefeningen om je te leren op een andere manier om te gaan met de emoties (snel boos zijn, woede, agressie, et cetera. die je ervaart en die er mogelijk voor zorgen dat je vast loopt op school. Thema’s zoals veiligheid, communicatie en respect staan hierbij centraal. Het ontwikkelen van een sterker besef van normen, waarden en passende omgangsvormen is het uitgangspunt. Via je coach kun je je aanmelden voor deze training.

Examenbibbertraining

Deze begeleiding is speciaal bedoeld voor examenkandidaten die veel moeite hebben om hun zenuwen in bedwang te houden bij het maken van toetsen. Ze slapen slecht voor een toets, of worden misselijk of met hoofdpijn wakker. Ze leren hard en weten niets meer op het moment dat ze de vragen of opdrachten voor zich krijgen. Deze leerlingen kunnen gedurende een korte tijd begeleid worden. Zij worden getraind in hulpmiddelen/strategieën om de zenuwen de baas te blijven.

Jeugd en Gezinswerker binnen de school (voorheen School Maatschappelijk Werk)

Alle vo- en mbo-scholen in West-Friesland hebben een JGW’er: een Jeugd en Gezinswerker binnen de school. Dit is iemand die de ondersteuning op school en de reguliere hulpverlening buiten school aan elkaar koppelt. De JGW’er is een externe ondersteuner die veel verstand heeft van jeugd-, en/of gezinsproblematiek.

Als een leerling een probleem heeft, dat wij als school niet zelf kunnen oplossen, dan schakelen wij in overleg met de ondersteuningscoördinator direct de JGW’er in. De JGW’er neemt dan de regie, voert gesprekken met de leerling en eventueel ouders en schakelt zo nodig hulpverlening in behorende bij de wijk/het gebied waar de leerling woont. In zogenaamde gebiedsteams zijn specialisten bij elkaar gebracht die mee kunnen helpen om het probleem op te lossen. Kern hierbij is dat de leerling, de ouder(s), het gezin en eventueel anderen die een directe relatie hebben met de leerling, betrokken worden bij het samen zoeken naar oplossingen.

Interne contactpersonen

Wanneer een leerling zich (ernstig) gekwetst of (seksueel) geïntimideerd voelt door een medeleerling of docent, bestaat de mogelijkheid dit aan te geven bij een intern contactpersoon van d’Ampte. De school hanteert een klachtenregeling die aangeeft hoe te handelen bij klachten over seksuele intimidatie of discriminatie. Dit kan door één van de interne contactpersonen in werking worden gesteld. Indien nodig kan er gebruikgemaakt worden van een door het Tabor College benoemde externe vertrouwenspersoon.

Een intern contactpersoon zorgt voor opvang en begeleiding. Eerst bekijken we samen het probleem. We kijken waar je precies last van hebt en daarna zoeken we naar een oplossing. Het is de bedoeling dat degene die het probleem heeft, zoveel mogelijk zelf naar een oplossing zoekt. Ook helpen we een leerling met een klacht bij een klachtenprocedure van de klachtencommissie. Als het moet, helpen we leerlingen en/of ouders bij het doen van aangifte bij de politie, in geval er sprake is van een strafbaar feit.

Jouw Veilige School

Wil je meer weten over veiligheid op school? Vanuit de overheid is Jouw Veilige School opgericht, een website met allerlei informatie en tips over dit onderwerp. Bekijk de website.

Niet gevonden wat je zoekt?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Meer lezen...

Leer- en studiebegeleiding

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Loopbaanbegeleiding (LOB)

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Handig Gedrag

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

KIC = Kracht In Controle

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Schoolondersteuningsprofiel

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Passend onderwijs

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Niet gevonden wat je zocht?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?